Oferta

Nasza oferta usług brokerskich
obejmuje następujące czynności

 • Analiza i rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta – tzw. audyt
 • Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta.
 • Zaproponowanie odpowiedniego programu ubezpieczeń dla Klienta.
 • Przeprowadzenie postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty
 • Sporządzenie zestawienia ofert oraz udzielenie rekomendacji brokerskiej.
 • Wdrożenie i administracja programem ubezpieczeń.
 • Zgłaszanie i obsługa szkód
 • Dochodzenie roszczeń w tym szkód komunikacyjnych powstałych na terenie EU
 • Organizowanie szkoleń w zakresie ubezpieczeń gospodarczych.
 • Wspieranie działań prewencyjnych z użyciem kamery termowizyjnej

Klient korporacyjny

Oferta dla Klientów
korporacyjnych

Zarządzanie ryzykiem

Każde przedsięwzięcie biznesowe niesie w sobie ryzyko. Niezależnie od tego, czy dotyczy posiadanych aktywów, odpowiedzialności cywilnej czy też transakcji finansowych, stanowi nieodłączny element działalności gospodarczej, wywierający bezpośredni wpływ na jej wyniki. Wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem staje się zatem istotnym zadaniem każdej organizacji.

Wdrożenie takiego systemu nie jest jednak proste. Nie może być również działaniem doraźnym. Zarządzanie ryzykiem jest procesem wymagającym ciągłego dostosowywania się do ewoluujących warunków prowadzonej działalności. Złożone otoczenie rynkowe, presja konkurencji i coraz ściślejsza współzależność podmiotów, znacznie utrudniają znalezienie rozwiązań najlepiej odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa.

Proces aranżacji ochrony ubezpieczeniowej jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem, umożliwiającym transfer finansowych konsekwencji zmaterializowania się wielu rodzajów ryzyka. Nie zawsze jednak, rozwiązanie to jest dostępne, tanie czy optymalne. Skuteczny proces identyfikacji i oceny ryzyka pozwala na podjęcie bardziej świadomej decyzji w tym zakresie, bowiem ochrona ubezpieczeniowa, co do zasady, powinna być aranżowana dla zdarzeń charakteryzujących się niskim prawdopodobieństwem wystąpienia oraz wysokimi potencjalnymi skutkami finansowymi.

Kontrola ryzyka ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa jego zaistnienia, a w przypadku wystąpienia, umożliwia minimalizację jego konsekwencji. Ponadto, w obliczu zmiennych uwarunkowań rynkowych, specyficzne podejście do związanych z ubezpieczeniami zagadnień procesu zarządzania ryzykiem, może przyczynić się do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej w stosunku do ubezpieczycieli, stwarzając szansę na uzyskanie korzystnej oferty.

Przetargi dla podmiotów sektora
publicznego.

Klientom sektora publicznego oferujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie udzielenia zamówienia na usługę ochrony ubezpieczeniowej.

Nasze Biuro może występować jako pełnomocnik klienta lub jako biegły przy wyborze oferty.

Po zakończeniu tego etapu nasze
Biuro zapewnia:

 • Administrowanie i bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia ( w tym przypominanie o terminach ratalnej płatności składek ) wraz z ich dostosowaniem do zmieniającej się sytuacji w zakresie ryzyka
 • W razie konieczności – podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym tj. pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego, nadzór nad terminowym zgłoszeniem szkody i wypłatą należnego odszkodowania,

Przeprowadzenie postępowania
przetargowego polega na:

Rozpoznaniu z należytą starannością zapotrzebowania Zleceniodawcy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej (analiza ryzyka) z uwzględnieniem specyficznych potrzeb lokalizacji.

Oszacowaniu kosztów niezbędnych do objęcia ochroną ubezpieczeniową majątku klienta sektora publicznego oraz zaproponowanie stosownego programu ubezpieczeniowego.

Odpowiednie zredagowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ), które zawierały by:

 • Uzgodniony zakres ubezpieczeń
 • Wymogi formalne i ustawowe jakie winny spełniać składane oferty
 • Uzgodnione z Państwem kryteria oceny
 • Wzory oświadczeń, które winni złożyć oferenci zaproszeni do przetargu

Ocenie otrzymanych ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz szczegółowe ich przeanalizowania pod kątem atrakcyjności.

Sporządzeniu zestawienia otrzymanych ofert z uwzględnieniem
poszczególnych kryteriów oceny

Sporządzeniu szczegółowego sprawozdania z podjętych czynności wraz z rekomendacją co do ulokowania Państwa ubezpieczeń

Doprowadzenia do wystawienia stosownych polis.

Małe i średnie firmy

Oferta dla Klientów sektora
małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dokonanie analizy rodzaju i wielkości istniejących ryzyk ubezpieczeniowych przygotowanie programu ochrony, z uwzględnieniem specyfiki działalności naszych Klientów z założeniem minimalizacji kosztów
 • Negocjacje szczególnych warunków ubezpieczenia, uwzględniające indywidualne potrzeby Klientów
 • Doradztwo przy wyborze zakładu ubezpieczeń, w którym zostaną ulokowane ryzyka ubezpieczeniowe, z uwzględnieniem zarówno jakości udzielanej ochrony, kosztów
 • Obsługa wdrożonego programu, a także monitoring bieżących potrzeb ubezpieczeniowych

Klient indywidualny

Oferta dla Klientów
indywidualnych

 • Doradztwo i wybór najkorzystniejszej oferty
 • Doprowadzenia do zawarcia ubezpieczeń
 • Administrowanie zawartymi ubezpieczeniami
 • Pomoc w dochodzeniu roszczeń

zakres ofertowy

Oferowane produkty

Naszym Klientom przygotowujemy (przedstawiamy) wszelkie dostępne na rynku krajowym i zagranicznym produkty z następujących grup:

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenia życiowe indywidualne i Ubezpieczenia grupowe.
 • Ubezpieczenia zdrowotne indywidulane i grupowe.
 • Ubezpieczenia utraty dochodu.
 • Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży ( NNW szkolne).

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenie maszyn Ii urządzeń od uszkodzeń I awarii
 • Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
 • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
 • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tzw. ogólnej tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia ( delikt, kontrakt, OC produktu).
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe, dobrowolne oraz nadwyżkowe j z tytułu prowadzenia działalności zawodowej dla wszelkich zawodów.
 • Ubezpieczenie OC organów władz lub dyrekcji spółki kapitałowej (D&O)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ubezpieczenia rolne

 • Ubezpieczenie upraw
 • Ubezpieczenie drobiu
 • Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia I uboju z konieczności.
 • Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ubezpieczenia mienia ( majątkowe)

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznym (cargo)
 • Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych
 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich
 • Ubezpieczenia z grupy CYBER

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie autocasco dla klienta korporacyjnego, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz indywidualnego.
 • Ubezpieczenia TRUCK Asistance
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
 • Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection)

Ubezpieczenia obowiązkowe

Ubezpieczenia finansowe

 • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
 • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych
 • Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych
 • Ubezpieczenie zagranicznego i krajowego kredytu kupieckiego
 • Ubezpieczenia środowiskowe
 • Ubezpieczenie BI
 • Ubezpieczenie MLOP
 • Ubezpieczenie ARLOP

Dodatkowe klauzule

Informujemy , że oprócz ww. produktów, w naszej ofercie znajdują się wszelkie inne dostępne na polskim rynku ubezpieczenia. Mogą one zostać rozszerzone o dodatkowe klauzule.

Oferta

Dla Klientów korporacyjnych

Dla Klientów sektora
przedsiębiorstw

Oferowane produkty

Dla Klientów indywidualnych

Pomoc

O nas

Współpraca

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka cookies

Obserwuj nas

Brokerskie biuro ubezpieczeń
Michał Kulczyński

© 2021 Brokerskie Biuro Ubezpieczeń | All rights reserved | Zaprojektowane przez Idea Focus